KOLEKSI KARYA

Sabtu, 16 Januari 2010

SUKATAN PELAJARAN TAHUNAN SENI VISUAL STPM 2010

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SENI VISUAL

TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2010

BULAN

MINGGU

TARIKH

TEMA/TAJUK

STRATEGI P&P

JANUARI

1

04-08

1. Pengenalan Sukatan

2. Teori Penghasilan

§ Pengertian Idea

§ Niat dan Tujuan

§ Cita-cita atau tujuan

§ Tipa Induk

3. Lukisan

§ Pengenalan Lukisan

§ Jenis-jenis lukisan

§ Media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

2

11-15

1) Sumber Idea

a) Media Masa

§ Media Elektronik

§ Media Cetak

b) Teknologi

§ Makanikal

§ Elektronik

c) Persekitaran

§ Semulajadi

§ Buatan Manusia

§ Fenomena

2) Lukisan

a) Aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan

3) Projek Penghasilan karya

· Penyerahan kertas soalan dan membincangkan tugasan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

3

18-22

1) Sumber Idea

d) Peristiwa

§ Semasa

§ Sejarah

e) Pengalaman

§ Peribadi

§ Sosial

2) Lukisan

b) Pengamatan terhadap

§ Permukaan

§ Keluasan dan Ketinggian

§ Jisim

3) Projek Penghasilan Karya

· Penentuan tajuk dan Tema

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

4

25-29

1) Pendekatan penjanaan idea

§ Peniruan,penorakaan,Temu bual,Pembacaan,Pemerhatian,

Eksperimentasi

2) Lukisan

c) Kedudukan objek

§ Melintang, Menegak,Sesendeng

3) Projek Penghasilan Karya

a) Kajian dan penyelidikan

b) Penulisan portfolia

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

FEBUARI

5

01-05

1) Penterjemahan idea

a) Permasalahan visual,

b) Perzahiran idea

c) Pemilihan bahan dan Teknik

d) Penghasilan karya sebenar

e) Kemasan

f) Persembahan dan Penilaian

2) Lukisan

c) Skala dan ukur Banding

3) Penyediaan Porfolio

a) Kajian dan penyelidikan

b) Penulisan portfolio

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6

08-12

· Program PMD

1) Pembentangan kertas kerja

2) Lukisan

§ Cahaya dan bayang

§ Cahaya dan bentuk

§ Cahaya dan suasana

3) Penyediaan Portfolio

a) Lakaran perkembangan idea

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

CUTI 1

7

14-19

CUTI TAHUN BARU CINA & CUTU BERGANTI

Bingkisan raya

8

22-26

TEORI SENI VISUAL

1) Apresiasi Seni Visual

1.1 Pengenalan Seni Visual

1.2 Bahasa Seni Visual

v Ulangkaji

2) Lukisan

c) Struktur

§ Strutur jelas

§ Struktur tidak jelas

3) Penyediaan Portfolio

§ Kajian dan Penyelidikan

§ Penulisan portfolio

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

MAC

9

01-05

1.3 Pendekatan Sejarah dan Kritikan Seni

Visual

a) Konsep dan kaedah sejarah seni visual

§ Pengolahan karya

2) Lukisan

c) Penggunaan bahan

§ Pensil, Charcoal,Oil pastels dl

3) Portfolio

§ Perkembangan sumber idea –

§ kajian tema

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

10

08-12

UJIAN SELARAS 1

CUTI 2

13-23

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Binkisan cuti

11

22-26

1) a) Konsep dan kaedah sejarah seni visual

§ Gaya penampilan

§ Period

§ Makna

2) Lukisan

d) Pengolahan teknik lukisan

3) Portfolio-Pemantauan 1

§ Lakaran Perkembangan sumber idea

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Akses Kendiri

5. ICT

6. Kajian masa

depan

12

29-02.04

1) b) Konsep dan kaedah kritikan seni

i) Pengertian Kritikan SV

ii) Tujuan Kritikan

iii) Kaedah Kritikan

2) Lukisan

§ Penggubahan

Wujudkan kesan Ruang

3) Porfolio

§ Lakaran Perkembangan idea

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

APRIL

13

05-09

1) iii) Kaedah kritikan seni visual

§ Pendekatan Jurnalis

§ Pendekatan Ilmiah

2) Penggubahan Lukisan

§ Suasana-panas,sejuk,tenteram,riang

3) Porfolio

§ Lakaran akhir

§ Kajian media

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

14

12-16

1) iii) Kaedah kritikan seni visual

§ Strategi- Diskripsi

Anilisis,intepretasi,pertimbangan

2) Lukisan

§ Aplikasi bahan dan pengolahan teknik lukisan

3) Portfolio

§ Pemilihan bahan, teknik dan percubaan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

15

19-23

2) Penggubahan Lukisan

§ Ciri-ciri dan sifat objek

3) Porfolio

§ Lakaran akhir

§ Kajian media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

16

26-30

1) Pembentangan Kertas kerja

3) ii) Hasil Karya

§ Kesesuaian tema yang dipilih

§ Kesesuaian media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. BCB

3. Forum

MEI

17

03-07

1) b) Peranan Seni Visual

§ Psikologi

2) Penggubahan Lukisan

§ Perbezaan ciri-ciri dan sifat objek

§ Keras dan Lembut

3) Projek penghasilan karya

§ Pendokumentasian proses pembentukan idea dan penterjemahan idea secara turutan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Kuliah

5. Kuiz

6. ICT

18

10-14

1) ii) Peranan Sosiologi dalam karya

seni

2) Penggubahan Lukisan

§ Set Gubahan 1

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pengolahan aspek Komposisi dalam gubahan

§ Kajian media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

19

17-21

1) Kaedah Menjawab dan skima

§ Bahagian A – struktur

§ Bahagian B – Esei

§ Bahagian C – Teori/praktikal

2) Lukisan

§ Pemilihan sudut pandang

3) Projek Penghasilan karya

§ Pertimbangan fungsi dan estetika

§ Penerokaan media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

20

24-28

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

JUN

21

31-04.06

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

05-20

CUTI PERTENGAN TAHUN 2010

Bingkisan cuti

22

21-25

1) Ulangkaji Kertas Jawapan

§ Teori Seni Visual

§ Lukisan

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pemantauan 2

§ Lakaran akhir

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

23

28-02.07

1) c) Pengalaman estetik ( Ulangkaji)

§ Pengalaman Langsung

§ Pengalaman Intelaktual

2) Lukisan

§ Set Gubahan 2

3) Projek Penghasilan Karya

§ Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3 Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

JULAI

24

05-09

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2003

2) Lukisan

§ Set Gubahan 2

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pemantauan 3

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

25

12-16

1) Ulangkaji soalan SV 2004

2) Lukisan

§ Set Gubahan 3

3) Projek Penghasilan Karya

§ Langkah-langkah Penghasilan

§ keaslian

Kemahiran

1. Kontekstual

2 Koperatif

3 ICT

26

19-23

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2005

2) Lukisan

§ Set Gubahan 3

3) Projek penghasilan karya

· Pengolahan aspek komposisi,pertimbangan aestetik dan fungsi

· Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

27

26-30

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2006

2) Lukisan

· Pewujudan kesan ruang

3) Projek Penghasilan Karya

· Pengolahan aspek komposisi,pertimbangan aestitik dan fungsi

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

OGOS

28

92-06

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2007

2) Lukisan

· Pewujudan kesan ruang

3) Projek Penghasilan Karya

· Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

29

09-13

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2008

2) Lukisan

· Pewujudan Kesan Suasana

3) Projek Penghasian Karya

· Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

30

16-20

1) Ulangkaji set soalan 2008

2) Lukisan

§ Ciri-ciri dan sifat objek

3) Projek Penghasilan Karya

§ Rujukan, maklumat dan sisipan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

31

23-27

1) Ulangkaji set soalan 2009

2) Lukisan

§ Latih Tubi Bentuk dan kedudukan objek

3) Projek npenghasilan Karya

§ Kemasan dan persembahan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

32

30-03.09

1) Ulang kaji dan latih tubi

§ Apreasiasi Seni Visual

§ Bahasa Seni Visual

§ Makna/Fungsi/Konteks

2) Lukisan

§ Latih tubi Struktur, skala,dan kadar banding

§ Latih tubi Penggunaan bahan dan Pengolahan teknik Lukisan

3) Projek Penghasilan Karya

§ Kemasan dan persembahan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

06-10

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 & CUTI HARI RAYA

Bingkisan cuti

SEPTEMBER

33

13-17

1) Ulangkaji dan Latih tubi

§ Bahasa Seni Visual

§ Teori Penghasilan

§ Peranan Seni Visual

§ Pengalaman Estetik

2) Lukisan

§ Latih tubi Pencahayaan Latih tubi-Pewujudan kesan ruang

3) Projek Penghasilan Karya-Pameran

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

34

20-24

PEPERIKSAAN PERCUABAAN STPM

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pembungkusan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

35

27-01.10

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

3) Projek Penghasilan Karya

§ Penghantaran ke MPM

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

OKTOBER

36

04-08

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

37

11-15

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

38

18-22

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

39

25-29

1) Ulangkaji dan Latih tubi

§ Kertan Jawapan dan Skima

2) Lukisan

§ Kertas jawaapan

Kemahiran

1. BCB

2. Akses Kendiri

NOVEMBER

40

01-05

1) Ulangkaji dan Latih tubi

§ Pendekatan Sejarah dan kritikan Seni Visual

2) Penggubahan Lukisan

§ Pewujudan kes ruang

§ Pewujudan Kesan Suasana

§ Ciri-ciri dan sifat objek

Kemahiran

1.BCB

2. Pembelajaran

Masteri

3. Koperatif

4. ICT

41

08-12

1) Ulangkaji Teori Penghasilan

§ Pembentukan idea

§ Pendekatan Penjanaan idea

§ Penterjemahan idea

2) Penggubahan Lukisan

§ Pewujudan kesan ruang

§ Pewujudan Kesan Suasana

§ Ciri-ciri dan sifat objek

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Koperatif

42

15-19

ULANGKAJI BERKUMPULAN

§ Mentor-menti

Kemahiran

1. BCB

2 Akses Kendiri

CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA(17-18)

CUTI AKHIR TAHUN (20.11-01.01.2011)

Disediakan oleh:

HARON MOKHTAR

SMK UNGKU AZIZ,SABAK BERNAM

1 ulasan:

Noraida Radot berkata...

as salam, last jumpa cikgu haron semasa bengkel kerja kursus 2010, harap 2012 dipanggil lg... saya mohon ambil bahan untuk p+p dan bloglist di http://cikgusenismkbk.blogspot.com/. tq

Catat Ulasan

wacana seni

 
Copyright 2009 HoMeStaY iN GaLLery. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan