KOLEKSI KARYA

Rabu, 3 Februari 2010

Kertas Seni Visual STPM 2010 oleh:Hassan Mohd Ghazali

Tuesday, January 12, 2010
Kertas perbentangan taklimat Kertas Seni Visual STPM 2010
Pada kali ini saya muatkan kertas perbentangan saya kepada Jurulatih Utama (JU) Seni Visual STPM yang berlangsung pada 13 hingg 15 Januari di Hotel Quality, Kuala Lumpur. Perbentangan ini adalah sebagai satu lontaran idea untuk JU mengadakan taklimat diperingkat negeri.Tajuk:
PENGHASILAN KARYA: PENYELIDIKAN DAN KAJIAN
DALAM MENCARI IDENTITI GAYA SEBUAH KARYA
(Kertas Seni Visual STPM 970/3)
Pengenalan
Kertas tiga merupakan kertas kerja kursus untuk penghasilan karya bagi calon STPM yang mengambil mata pelajaraan seni visual. Kertas ini menguji kemahiran calon untuk menghasilkan sebuah karya seni visual dalam bentukpengkaryaan dan perekaan. Guru seni visual adalah menjadi pembimbing calon membuat proses karya yang telah dipilih selama sepanjang lapan bulan, Aspek penting yang diberi penekanan ialah:
1. Aspek penerokan idea,
2. Kajian dan penyelidikan,
3. Penghasilan karya @ produk dan
4. Dokumentasi (portfolio).
Paling penting ialah pemilihan soalan oleh calon dalam kertas ini perlu dibincang bersama dengan guru pembimbing agar kepakaran guru pembimbing dapat membantu ke arah penghasilan yang baik. Berdasarkan mutu hasil karya yang lepas terdapat calon tidak dapat memenuhi keperluan mutu karya yang baik kerana tidak dapat bimbingan yang sempurna gari guru pembimbing. Berkemungkinan guru tidak pakar dalam bidang yang dipilih oleh calon maka calon membuat proses penghasilan karya tanpa bimbingan dari guru.
Pada perbentangan saya kali ini, penekanan akan diberi kepada proses penyelidikan dan kajian dalam penghasilan sesebuah hasil karya. Berdasarkan pengamatan saya sebagai ketua penilai kertas ini, didapati calon yang membuat penyelidikan dan kajian semasa proses hasil kerja berja telah menghasilkan karya dengan baik disamping kemahiran keterampilan dalam bidang khusus yang dipilih. Guru pembimbing juga harus meneliti beberapa perkara asas agar kerja calon benar-benar mengikut arahan MPM sebelum memulakan penghasilan projek penghasilan karya antaranya:
1. Arahan Kertas Soalan
2. Tanggungjawab Guru Seni Visual
3. Tanggungjawab Pengetua
4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya
5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.
Perancangan kerja calon
Soalan kertas 3 yang dikemukakan untuk calon STPM 2010 ini telah memasukan unsur penyelidikan dan kajian terutama dalam soalan pengkaryaan. Aspek ini sangat penting untuk kita sama-sama fikirkan bagi menjayakan penghasilan calon dengan baik dan bermutu. Sebelum calon memikirkan apakah soalan yang akan difikirkan saya cadangkan pembimbing (guru) perlu membuat beberapa perkara sebagai sumbangsaran dikalangan calon-calon. Antaranya:
1. Membuat peta minda tentang tema dan soalan yang telah dikemukakan,
2. Memperolehi maklumat-maklumat berkaitan dengan tema dan permasalahan yang dikemukakan,
3. Mencari sebanyak mungkin gambar-gambar dan contoh karya yang berkaitan dengan tema dan permasalahan soalan.
Saya mencadangkan beberapa FASA perlu dilalui sepanjang lapan bulan proses menghasilkan karya kertas tiga ini.
FASA 1
Sebaiknya pembimbing (guru) memberi imput awal secara umum setiap soalan yang dikemukan dan membuat beberapa kumpulan calon untuk penyelidikan dan kajian, hasilnya dibuat pembentangan dapatan. Calon-calon membuat penerokan ini secara kumpulan.
FASA 2
Pemilihan soalan mengikut kemahiran dan maklumat yang diperolehi. Fasa ini guru juga harus menguasai bidang soalan yang dipilih. Misalnya kalau sekiranya calon mengambil soalan nombor 4. Guru harus mengetahui aspek-aspek hiasan dalaman, terutamanya menghasilkan sebuah model yang standard. Oleh yang demikian pembimbing perlu menguasai ilmu bidang ini agar tidak berlaku calon tersilap menghasilkan karya yang tidak standard semasa penghantaran ke MPM nanti.
FASA 3
Membuat skala aturan kerja berdasarkan hari, minggu dan bulan. Displin ini penting agar calon dapat melaksanakan kerja daripada lakaran idea hingga ke penghasilan dapat dilakukan dengan baik. Jadual kerja telahpun diberi contoh oleh MPM, guru sebagai pembimbing harus mencadangkan suatu carta alir proses calon menghasilkan kerja kursus.
FASA 4
Membimbing dan menyelia calon semasa proses penghasilan dari lakaran awal hingga karya akhir. Adalah baik sekiranya pembimbing membuat semakan awal kepada calon-calon yang menghasilkan Portfolio – bermula dari pemcarian maklumat, lakaran awal, lakaran akhir dan proses penghasilan.
FASA 5
Proses akhir penghantaran karya adalah penting guru mengikut aturan MPM dengan menyemak segala aturan yang ditetapkan. Memastikan portfolio dan karya dihantar dengan butiran-butiran calon-calon. Tanggungjawab guru pembimbing untuk memastikan segala penghantaran dibuat dengan betul tidak tertinggal maklumat yang dikehendaki.
Penyelidikan dalam penghasilan karya
Penghasilan kerja kursus adalah dibuat secara amali di sekolah. Perkara-perkara umum telahpun saya nyatakan di atas bagaimana pembimbing (guru) dapat membantu calon-calon memperolehi hasil karja yang baik. Namun demikian, persoalan paling penting untuk saya kemukakan kepada guru-guru pembimbing ialah bagaimana sesebuah karya berjaya dihasilkan hasil melalui penyelidikan yang dibuat oleh calon semasa proses kerja berjalan.
Terdapat dua unsur penyelidikan semasa penghasilkan karya kerja kursus:
1. Penyelidikan perdasarkan maklumat dari media elektronik dan media konvensional.
2. Penyelidikan dan kajian berdasarkan visual yakni melalui lakaran dan perkembangan idea.
Dua unsur penyelidikan atau kajian ini dapat membantu calon dalam memperolehi sebuah karya yang bermutu kerana karya yang dihasilkan bukanlah berdasarkan dari segi pengaruh semata-mata sebaliknya mempunyai kajian yang mendalam dari segi aspek bentuk, konteks dan makna.
Sebagai contoh soalan nombor 1:
Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Persembahan karya hendaklah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D). Hasil karya anda hendaklah menggunakan bahan yang sesuai dengan tema.
• Tema: “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”.
• Karya (bentuk): 2D atau 3D
• Bahan dan teknik: bebas (yang sesuai)
PERMASALAH (TEMA) KONSEP PEMECAHAN KARYA
Pengetahuan aspek organisasi penghasilan
Kelaziman berlaku apabila calon menghasilkan karya seni visual akan memikirkan bagimana cara penghasilan?, apakah bahan yang hendak digunakan?, dan apakah cara teknik dibuat?. Antara lain yang menjadi persoalan awal ialah:
1. Memecahkan persoalan tema dan kehendak soalan,
2. Olahan idea dan pengolahan karya,
3. Penentuan bahan dan teknik,
4. Kemasan dan Persembahan.
Sebenarnya, penghasilan sebuah karya seni visual memerlukan banyak aspek lain yang memerlukan perbincangan antara calon dan guru pembimbing. Antara lain ialah mengetahui faktor tersirat karya dan faktor tersurat karya seni visual sebagai cantuman kekuatan berkarya. Antara perkara inplisit dan ekplisit yang perlu diketahui dalam penghasilan sebuah karya ialah:
Faktor tersirat:
i. Nilai estetik (merangkumi nilai kreativiti)
ii. Nilai makna
iii. Nilai konteks
iv. Nilai emosi
v. Pengaruh
Faktor tersurat:
i. Media dan teknik
ii. Kemahiran penghasilan
iii. Fungsi
iv. Kemasan
v. Peragaan dan persembahan
Langkah-langkah penghasilan
1. Penghasilan pengkaryaan
Proses penghasilan karya akan bermula dengan suatu tema atau tajuk. Bermula dari permasalah tema maka calon akan bekerja mencari idea bagi merealisasikan sebuah karya. Pada peringkat awal proses mengumpul maklumat dan visualisasi adalah langkah kearah mendapatkan idea sebenar. Disamping itu pemetaan konsep yang kreatif sangat penting dalam proses visualisasi. Paling penting adalah penentuan media dan teknik untuk disesuaikan dengan gubahan. Proses gubahan karya pula perlu menggambil kira elemen-eleman bahasa seni visual. Di bawah ini adalah rajah proses penghasilan pengkaryaan.
Soalan nombor 1 merupakan soalan pengkaryaan, kehendak soalan adalah menghasilkan sebuah karya 2D atau 3D dengan menggunakan bahan bebas bertemakan, “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Soalan ini membolehkan calon membumbuat keputusan sendiri dalam pengolahan penghasilan. Kreativiti sangat penting dalam pengolahan karya. Seperti saya nyatakan di atas aspek penyelidikan dan kajian sangat penting bagi menampilkan sebuah karya yang baik. Calon perlu memecahkan persoalan dunia digital dan nilai kemanusian sebagai persembahan dalam sebuah karya. Sekiranya calon memilih catan maka bahan apakah yang sesuai untuk membuat persembahan karya dengan tema itu. Proses penyelidikan dan kajian dapat membantu calon menjawab persoalan ini.
Soalan nombor 2 juga merupakan soalan pengkaryaan. Tema yang dikemukan agak ‘abstrak’ iaitu kesantunan. Berdasarkan difinisi dalam kamus DBP edisi 4, maksud kesantunan ialah:
‘perihal (sifat dsb) santun, ke-sopanan, kehalusan (budi bahasa atau budi pekerti): baik dlm bahasa lisan ataupun tulisan, ~ itu sama pentingnya;’
Penghasilan karya dalam soalan ini terkongkong dengan menggunakan teknik batik atau tenunan. Namun harus dingatkan kepada calon bahawa soalan ini adalah soalan pengkaryaan bukan kraf. Jangan ada calon menghasilkan soalan ini dalam bentuk kraf batik atau tenunan. Berdasarkan soalan calon perlu menghasilkan sebuah karya seni halus samada catan, cetakan atau arca dengan menggunakan teknik batik atau teknik tenunan.
Soalan 1
Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Persembahan karya hendaklah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D). Hasil karya anda hendaklah menggunakan bahan yang sesuai dengan tema.
Hasil karya dua dimensi (2D) hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm × 60 cm. Hasil karya tiga dimensi (3D) pula hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm tinggi, 25 cm panjang, dan 25 cm lebar.
Portfolio karya seni hendaklah mengandungi
• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema
• lakaran perkembangan idea
• lakaran akhir
• kajian media dan teknik
• pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya
• rujukan dan sumber maklumat
Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.
Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan tema dan makna
• penerokaan media dan teknik
• pengolahan aspek komposisi
• pertimbangan estetik
• keaslian
• kemasan
Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manual.
Soalan 2
Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Kesantunan”. Hasil karya anda hendaklah menggunakan teknik batik atau teknik tenunan. Karya tersebut hendaklah menggunakan gabungan beberapa rekaan sendiri motif yang menunjukkan ciri kebudayaan kebangsaan. Persembahan
karya adalah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D).
Hasil karya dua dimensi (2D) hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm × 60 cm. Hasil karya tiga dimensi (3D) pula hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm tinggi, 25 cm panjang, dan 25 cm lebar.
Portfolio karya seni hendaklah mengandungi
• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema
• lakaran perkembangan idea
• lakaran akhir
• kajian media dan teknik
• pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya
• rujukan dan sumber maklumat
Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.
Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan tema dan makna
• penerokaan media dan teknik
• pengolahan aspek komposisi
• pertimbangan estetik
• keaslian
• kemasan
Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manual.
2. Penghasilan Perekaan
Pelbagai cara yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu karya perekaan. Dalam perekaan kemahiran penghasilan adalah berbeza mengikut bidang. Bidang Grafik dan multimedia berbeza cara penghasilan dengan bidang reka bentuk. Perbezaan penghasilan reka bentuk industri pula berbeza dengan reka bentuk persekitaran. Oleh yang demikian guru seni visual sebagai pembimbing perlu penguasai kemahiran bidang-bidang tertentu untuk mastikan cara bimbingan kepada colon akan menghasilkan karya dengan betul.
Soalan nombor 3 merupakan soalan reka bentuk grafik yang memerlukan calon menghasilkan sebuah reka bentuk identiti korporat. Beberapa kemahiran penting dalam penghasilan reka bentuk grafik:
1. kemahiran menggunakan alat grafik secara manual
2. kemahiran menggunakan komputer dengan perisian grafik seperti Adobe Ilustrator atau Corel Draw.
3. Kemahiran membuat persembahan karya.
Kemahiran-kemahiran ini penting agar standard karya calon setanding dengan persembahan sebuah karya reka bentuk grafik. Paling penting dalam persembahan akhir dalam reka bentuk grafik ialah kemas, bersih dan tidak kotor.
Soalan nombor 4 merupakan soalan reka bentuk dalaman yang memerlukan calon menghasilkan sebuah reka bentuk sebuah restoran moden. Calon perlu memikirkan beberapa elemen-elemen moden dalam reka bentuk restoran tersebut, misalnya dari segi ruang, pemilihan perabot, pencahayaan, warna, reka bentuk bentuk restoran berdasarkan konsep. Namun demikian, raka bentuk hiasan dalaman sangat mementingkan konsep ruang. Kerana kesan ruang dapat memberi kesan kepada manusia yang berada dalam lingkungan itu. Untuk memenuhi kehendak pengguna maka ‘ketelitian’ calon memenuhi hiasan ruang adalah sangat penting. Antaranya:
1. Mengatur keserasian susunan perabot
2. Memilih material dan elemen ruang yang sesuai dengan fungsi
3. Dimensi perabot yang dengan saiz yang bersesusian dengan kebesaran ruang
4. Mencipta suasana ruang agar mempu menyatakan fungsi dan kehendak soalan.
Kemahiran yang sangat penting ialah dari segi membuat model. Bahan untuk membuat model mestilah tidak mudah pecah tetapi ringan. Gam yang digunakan perlu menggunakan gam yang kuat agar bahan-bahan yang dilekatkan tidak mudah jatuh semasa penghantaran di MPM.
Soalan 3
Hasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf antarabangsa yang mengeksport barang kraf tangan tempatan. Dengan menggunakan rekaan logo berkenaan, hasilkan juga reka bentuk set identiti korporat yang merangkum kepala surat, sampul surat, kad nama, dan kenderaan perdagangan syarikat tersebut.
Portfolio perekaan hendaklah mengandungi
• permasalahan reka bentuk (design brief)
• lakaran kenit (thumbnail) dan pemilihan lakaran
• lakaran komprehensif
• kajian reka letak, imej, dan tipografi
• senarai peralatan yang digunakan
• rujukan dan sumber maklumat
Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.
Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan makna dan fungsi
• kemahiran penggunaan bahan dan teknik
• aplikasi bahasa seni visual
• keaslian
• kualiti persembahan
• kemasan
Nota: Reka bentuk identiti korporat yang dihasilkan boleh menggunakan perisian komputer grafik bagi menghasilkan karya akhir sahaja, dan anda hendaklah menyatakan perisian yang digunakan. Penggunaan Clip Art adalah dilarang sama sekali.
Soalan 4
Hasilkan sebuah model reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang sebuah restoran yang moden dengan memasukkan unsur-unsur budaya tempatan yang boleh membangkitkan selera pengunjung.
Ruang restoran tersebut hendaklah mengambil kira ruang makan, ruang pamer, ruang penyediaan makanan, dan beberapa buah gerai (stall) untuk makanan masak segera.
Model hasil karya hendaklah mematuhi aspek yang berikut:
• tapak model berukuran 40 cm × 40 cm
• menggunakan bahan-bahan yang sesuai
• binaan kukuh, ringan, dan stabil
• bahagian atas hasil karya tidak ditutup
Portfolio perekaan hendaklah mengandungi
• permasalahan reka bentuk (design brief)
• tujuan
• kerangka kerja
• pengumpulan maklumat
• lakaran perkembangan idea
• lakaran dan visual akhir
• lukisan pelan mengikut dimensi
• rujukan dan sumber maklumat
• gambar model yang telah siap, diambil dari pelbagai sudut
Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.
Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan fungsi dan estetik
• kesesuaian bahan dan teknik untuk model
• dimensi model
• aplikasi asas seni reka
• keaslian
• kualiti persembahan
• kemasan
Penutup
Kertas 970/3 merupakan kertas amali untuk calon persekolahan yang diberi penekanan dalam proses penghasilan karya sepanjang lapan bulan. Guru pembimbing Seni Visual memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan penilai utama. Aspek teori dan amali perlu diberi penekanan sepanjang proses dalam penghasilan. Portfolio adalah merupakan dokumentasi penghasilan karya dan sebagai bahan bukti proses teori dan amali berjalan dengan baik.
Bibliografi
Amy e. Arntson (2007). Graphic Design Basics, USA: Thomson.
Bob Cotton (1990). The New Guide To Graphic Design, New Jersey: Chartwell Book Inc.
Laura Slack (2006). What Is Product Design, Singgapore: Page One
Lois, Fichner (2008). Foundations of Art And Design, USA: Thomson
Paulson, F.L. Paulson, P.R. and Meyer, CA. (1991, February). "What Makes a Portfolio a Portfolio?" Educational Leadership, pp. 60-63.

projek penghasilan karya 970/3 stpm 2010

Pengenalan

Projek kajian ini merupakan kerja kursus yang menekankan aspek penyelidikan. Aspek kajian dan eksperimentasi menjadi unsur utama pembelajaran dengan penghasilan produk akhir berbentuk pengkaryaan atau perekaan.

Antara ojektif kandungan projek penghasilan karya ini adalah untuk membolehkan calon memperjelaskan dan menyelesaikan permasalahan visual dengan menggunakan konteks,media,dan teknik yang sesuai. Calon juga boleh mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan penyelesaian masalah dalam proses penghasilan karya.

Selain itu kebolehan calon menterjemahkan konsep pengkaryaan dan mendokumentasikan proses penghasilan karya secara penulisan dan visual. Ini akan memperlihatkan keupayaan calon membentuk makna dan fungsi karya dengan menggunakan pengetahuan dan kefahaman terhadap media,teknik dan proses pengkaryaan. Secara tidak langsung calon boleh memperlihatkan aspek kreativiti dan kualiti artistik dalam karyanya.

Proses Penghasilan Portfolio adalah seperti yang berikut.( 50%)

(a) Permasalahan kajian ( Tema)
(b) Konsep dan pembentukan idea ( Sumber Idea)
(c) Pengolahan idea dan lakaran visual
(d) Kajian dan pemilihan media dan teknik
(e) Lukisan visual akhir
(f) Rujukan dan sumber maklumat

Karya akhir ( 50%)

(a) Menzahirkan gubahan dalam bentuk karya sebenar
(b) Penerokaan media dan teknik
(c) Pengolahan aspek komposisi
(d) Ketepatan tema
(e) Keaslian

Catatan
Semua proses penghasilan perlu didokumentasi mengikut urutan
- Gambar foto proses penghasilan dan karya akhir dimasukkan dalam portfolio
- Gambar hendaklah menunjukkan seluruh karya (bukan gambar close-up satu bahagian kecil karya). Gambar-gambar ini, dengan saiz yang sesuai misalnya 13 cm x 9 cm (saiz 3R), hendaklah disertakan dalam portfolio, dan setiap gambar diberi catatan tentang proses kerja yang dijalankan serta peratusan siap (misalnya 10% siap, 20% siap, ...).


Perancangan Kerja calon
Sebelum calon memikirkan apakah soalan yang akan dipilih,adalah dicadangkan beberapa sumbangsaran yang mudah untuk menyelesaikan Projek Penghasilan Karya ini. Antaranya:
1. Membuat peta minda mengenai tema dan isu yang ditimbulkan oleh soalan,
2. Mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tema dan isu yang dikemukakan,
3. Mengumpulkan maklumat bertulis dan visual

Guru pembimbing perlu merancang tugasan calon agar proses melaksanakan tugasan ini dijalankan secara pemantauan berkala. Antara langkah yang boleh dibuat ialah:

Langkah 1
Guru wajar memberi imput awal secara umum setiap soalan,peraturan kerja kursus dan motivasi (keyakinan) calon menerima tugasan. Penerangan awal mengenai soalan hendaklah menerangkan berkaitan kefahaman kendiri terlebih dahulu. Buat beberapa kumpulan untuk membuat penyelidikan dan kajian, setiap soalan dan hasilnya dibuat pembentangan dapatan.

Langkah 2
Keupayaan pelajar harus diambil pemerhatian oleh guru pembimbing. Ini dapat dilihat melalui keupayaan calon dalam peperiksaan akhir tahun 6 rendah. Berdasarkan keputusan peperiksaan tersebut,guru pembimbing dapat mengesan kekuatan dan kelemahan dan memberi sumbangsaran terhadap tugasan yang dipilih kelak.

Langkah 3
Guru pembimbing sewajarnya memaklumkan akan pasarana sedia ada yang dapat diguna pakai oleh calon sepanjang tempoh proses penghasilan dijalankan. Selain itu guru pembimbing perlu menerangkan kemahiran kendiri yang dimiliki setara dengan kehendak soalan. Sekiranya penguasaan belum dimiliki sepenuhnya, guru seharusnya selangkah ke hadapan menguasai keilmuan yang diperlukan dari pelbagai sumber.

Langkah 4
Bagi memudahkan proses kerja calon berjalan lancar, guru pembimbing hendaklah menyediakan jadual aturan kerja mengikut kesesuaian dan keadaan pasarana sekolah agar kerja-kerja itu tidak membebankan tetapi menyeronokkan. Carta alir proses kerja hendaklah dipatuhi dan perlu juga disemak oleh Pengetua,PK Tingkatan 6 dan Ibubapa calon.

Langkah 5
Sebelum projek penghasilan bermula, adalah menjadi keperluan tajuk soalan dan keperluannya dipanjangkan kepada penjaga calon. Ini sangat penting kerana projek ini memerlukan kos untuk melaksanakanya. Di sini kreativiti calon dan guru pembimbing sangat diperlukan, kerana ada soalan yang tidak menggunakan kos seperti penggunaan bahan-bahan terbuang. Sebenarnya kreativitin calon lebih terserlah sekiranya mampu menghasilkan karya yang bermutu tetapi dengan kos yang murah.

Langkah 6
Pastikan calon mematuhi jadual kerja yang diberikan. Guru pembimbing seharusnya memberikan komen yang positif agar calon lebih pro aktif. Idea penambahbaikan hendaklah datang dari calon itu sendiri. Benarkan calon berinteraksi dengan karya,guru pembimbing hanya perlu memastikan kerja calon tidak tersasar dari kehendak soalan. Galakkan calon meneroka sesuatu baru, asli samada dari sudut idea,konteks,penggunaan media mahupun teknik Dicadangkan guru membuat catatan (komen) dalam ruangan mencatat. Guru pembimbing tidak dibenarkan mencatat pada ruang lukisan calon.

Langkah 7
Kerja-kerja perkeranian hendak kemas dan tepat. Maklumat calon boleh diperolehi dari setiusaha peperiksaan. Ketepatan maklumat ini termasuklah butiran calon pada helaian kertas portfolio, dan karya akhir. Guru pembimbing bertanggungjawab memastikan tidak ada butiran calon yang tertinggal sebelum proses penghantaran dibuat. Patuhi arahan dan jangan memandai-mandai.

Penyelidikan dalam proses penghasilan karya

Guru pemimbing perlu membuat penerangan yang jelas bagaimana hendak menerangkan kepada calon persoalan penyelidikan ini. Terdapat dua unsur penyelidikan semasa penghasilan kerja kursus:
1. Penyelidikan berdasarkan maklumat dari media elektronik dan media konvensional.
2. Penyelidikan dan kajian berdasarkan visual yakni melaui lakaran dan perkembangan idea.

Di bawah ini diterangkan bagaimana calon boleh mengetahui apa yang dikatakan permasalahan kajian:

Permasalahan kajian:

Permasalahan kajian ialah isu yang perlu diselesaikan oleh calon. Isu boleh ditimbulkan menerusi soalan-soalan yang dikemukakan. Isu boleh diselesaikan menerusi kaedah-kaedah seperti pemerhatian, eksperimentasi, kaji selidik, dan dokumen. Isu yang dapat diselesaikan boleh membawa kepada pembentukan konsep dalam menghasilkan sebuah karya. Penelitian terhadap penyelesaian permasalahan kajian memerlukan satu analisis yang dapat merungkaikan elemen-elemen yang terdapat dalam permasalahan tersebut.

Berdasarkan kepada keterangan di atas, calon boleh merujuk kepada tajuk Teori Penghasilan ( Kertas 1)
bagi merungkai permasalahan atau isu yang terdapat dalam soalan.

Konsep dan pembentukan idea:

Idea -Satu representasi pemikiran atau gagasan
Konsep- adalah satu rangka representasi pemikiran yang boleh diterjemahkan di dalam karya. Konsep boleh menjadi satu cadangan kepada makna dan fungsi dalam penghasilan karya.
Pembentukan idea- Idea-idea yang dibina menjadi satu mesej yang akan diterjemahkan dalam hasil karya
Permasalahan kajian dan konsep pembentukan idea hendaklah dinyatakan dalam bentuk bertulis dalam lingkungan 350 patah perkataan. Dibantu dengan lakaran. Jenis huruf untuk teks ialah Times New Roman atau Book Antiqua atau Arial atau Garamond. Bersaiz 12 poin langkau 1.5

Apakah keperluan yang diperlukan dalam aspek organisasi penghasilan

Pengolahan idea dan lakaran visual
Pengolahan idea: Pengolahan idea adalah penganalisisan terhadap idea secara kreatif dan kritis
Lakaran visual: Lakaran visual adalah penzahiran idea yang melibatkan aktiviti lakaran seperti thumbnail dan lakaran kasar
Kajian dan pemilihan media dan teknik
Proses pemilihan media dan teknik menerusi siri kajian yang dijalankan dan digunakan dalam pengkaryaan dan perekaaan
Lukisan visual akhir-Menggambarkan idea dan konsep dalam bentuk lukisan sebenar
Karya akhir- Menzahirkan gubahan dalam bentuk karya sebenar
Dalam Penzahiran idea (Karya Akhir) pula calon hendaklah menterjemahkan konsep pengkaryaannya
dan mendokumentasikan proses penghasilan karya secara penulisan dan visual. Calon juga perlu menterjemahkan makna dan fungsi karya yang berkualiti dan artistik dengan menggunakan pengetahuan dan kefahaman terhadap media, teknik, dan bahasa seni (formalistik dan konteks). Calon sewajarnya menghasilkan karya yang asli dan kemas.

Sukatan Pelajaran Projek Penghasilan Karya (cadangan)

Tajuk/Subtajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran Catatan/Task

1. Penentuan Tema
1.1 Permasalahan kajian
1.2 Idea, konsep, dan konteks
1.3 Penentuan subjek dan kandungan
1.4 Penentuan aspek formalistik

mengenal pasti asas dan aspek permasalahan
• Memperjelaskan permasalahan visual
• Mencadangkan penyelesaian masalah

mencari sumber-sumber idea dan eksplorasi
• Mencadangkan idea dan pengkaryaan berdasarkan tema yang melibatkan formalistik dan konteks
• Memperjelaskan kesesuaian sumber idea

Catatan:
Lakaran, foto, dan sumber visual dikepilkan

Isu yang perlu diselesaikan menerusi kaedah penyelidikan seperti pemerhatian, eksperimentasi, kaji selidik, dan dokumen.


Idea melibatkan keupayaan pemikiran yang membabitkan perancangan atau hasrat pemikiran, niat, dan
cita-cita Strategi pembentukan idea ialah mencari sumber-sumber idea dan membuat eksplorasi. Sumber-sumber idea boleh didapati daripada media massa, teknologi, persekitaran, peristiwa dan pengalaman.

2 . Perkembangan Idea
2.1 Lakaran dan lukisan
2.2 Eksperimentasi media dan teknik
2.3 Gabungan elemen dan prinsip aplikasi bahasa seni

3. Lakaran Akhir
dan Karya Akhir
3.1 Gubahan subjek dan konteks
3.2 Komposisi, gaya, dan ekspresi
3.3 Fungsi dan makna
3.4 Keaslian

menganalisis dan mengolah idea secara kreatif dan kritis
• Menghasilkan lakaran yang menjurus kepada idea yang konkrit
• Menggunakan kepelbagaian kajian dan eksperimentasi terhadap media dan teknik
• Menjalinkan aspek formal dengan idea dan mesej
• Membentuk komposisi dengan gaya dan ekspresi
• Menterjemahkan fungsi dan makna kepelbagaian kajian dan eksperimentasi terhadap media dan teknik
• Menjalinkan aspek formal dengan idea dan mesej
• Membentuk komposisi dengan gaya dan ekspresi
• Menterjemahkan fungsi dan makna


Idea melibatkan keupayaan pemikiran yang membabitkan perancangan atau hasrat pemikiran, niat, dan cita-cita
Strategi pembentukan idea ialah mencari sumber-sumber idea dan membuat eksplorasi. Sumber-sumber idea boleh didapati daripada media massa, teknologi, persekitaran, peristiwa dan pengalaman.
Lakaran visual bertujuan untuk menzahirkan idea yang melibatkan aktiviti lakaran thumbnail, lakaran kasar, dan lakaran sebenar.Aktiviti penghasilan karya berdasarkan tema/konteks.

4. Persembahan Karya Akhir
4.1 Pameran karya dan kemasan
4.2 Apresiasi (Pembentangan Lisan)
4.3 Pembungkusan dan penghantaran


• Menghasilkan karya yang asli
• Memperagakan karya dengan kemas dan teratur bersesuaian dengan lokasi dan bentuknya
• Memperjelaskan tentang karya yang dihasilkan berdasarkan tema dan konteks ( Refleksi)
• Keselamatan sampai ke MPM

Proses pemantauan guru terhadap tugasan calon Projek Kajian Seni Visual
( Kertas 3 )


Tugasan Calon Pemantaun/Bimbingan Guru

1. Permasalahan & cadangan pengkaryaan

1. Permasalahan
2. Rumusan
3. Cadangan Pengkaryaan atau Perekaan subjek formalistik konteks
4. Kaedah Permasalahan & cadangan pengkaryaan

Menilai kebolehan pelajar:
• Memperjelaskan permasalahan visual
• Mencadangkan penyelesaian masalah
• Mencadangkan idea dan pengkaryaan berdasarkan tema yang melibatkan formalistik dan konteks
• Memperjelaskan kesesuaian sumber idea

2. Penjanaan idea dan penzahiran karya

1. Lakaran dan lukisan
2. Eksperimentasi media dan teknik
3. Gabungan elemen dan prinsip aplikasi bahasa seni
4. Gubahan subjek dan konteks
5. Komposisi, gaya, dan ekspresi
6. Fungsi dan makna
7. Keaslian
berdasarkan tema/konteks
Penjanaan idea dan penzahiran karya

Menilai kebolehan pelajar:
• Menghasilkan lakaran yang menjurus kepada idea yang konkrit
• Menggunakan kepelbagaian kajian dan eksperimentasi terhadap media dan teknik
• Menjalinkan aspek formal dengan idea dan mesej
• Membentuk komposisi dengan gaya dan ekspresi
• Menterjemahkan fungsi dan makna
• Menghasilkan karya yang asli berdasarkan tema dan konteks

3. Persembahan

1. Pameran karya dan kemasan
2. Apresiasi (Pembentangan Lisan)
Persembahan

Menilai kebolehan pelajar:
• Memperagakan karya dengan kemas dan teratur bersesuaian dengan lokasi dan bentuknya
• Memperjelaskan tentang karya yang dihasilkan

Pengetahuan aspek organisasi penghasilan penghasilan

Persoalan berikut boleh membantu calon untuk menyelesaikan isu konsep dan pembentukan idea mengenai tema tugasan:

a) Nyatakan apakah tugasan yang seharusnya calon lakukan?
b) Apakah yang dimaksudkan dengan “Tema /Isu soalan”?
c) Apakah bahan yang hendak saya gunakan?
d) Terangkan bagaimana teori penghasilan dapat membantu anda menghasilkan tugasan ini ?
e) Nyatakan bagaimana anda boleh memdapatkan idea berkatan tema?
f) Persediaan dan penguasaan calon mengenai teknik penghasilan .
g) Keupayaan pasarana dan kemahiran guru pembimbing.
h) Pemantauan berkala.

Rumusannya persoalan di atas boleh dipermudahkan seperti berikut:
• Memecahkan persoalan tema dan kehendak soalan
• Olahan idea dan pengolahan karya
• Penentuan bahan dan teknik
• Kekemasan dan Persembahan

Sesebauah karya yang dianggap lengkap hendaklah menghubungkaitkan perkara inplisit dan ekplisit yang perlu diketahui dalam sesebuah karya ialah:

Faktor tersirat:
• Nilai estetik(merangkumi nilai kreatif)
• Nilai makna
• Nilai konteks
• Nilai emosi
• Pengaruh

Faktor tersurat
• Media dan teknik
• Kemahiran Pnghasilan
• Fungsi
• Kemasan
• Peragaan dan Persembahan

Langkah-langkah penghasilan
1. Penghasilan pengkaryaan
Proses penghasilan karya akan bermula dengan suatu tema atau tajuk. Bermula dari permasalah tema maka calon akan bekerja mencari idea bagi merealisasikan sebuah karya. Pada peringkat awal proses mengumpul maklumat dan visualisasi adalah langkah kearah mendapatkan idea sebenar. Disamping itu pemetaan konsep yang kreatif sangat penting dalam proses visualisasi. Paling penting adalah penentuan media dan teknik untuk disesuaikan dengan gubahan. Proses gubahan karya pula perlu menggambil kira elemen-eleman bahasa seni visual. Di bawah ini adalah rajah proses penghasilan pengkaryaan.
Soalan 1
Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Persembahan karya hendaklah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D). Hasil karya anda hendaklah menggunakan bahan yang sesuai dengan tema.
Hasil karya dua dimensi (2D) hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm × 60 cm. Hasil karya tiga dimensi (3D) pula hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm tinggi, 25 cm panjang, dan 25 cm lebar.
Portfolio karya seni hendaklah mengandungi
• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema
• lakaran perkembangan idea
• lakaran akhir
• kajian media dan teknik
• pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya
• rujukan dan sumber maklumat
Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.
Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek
• ketepatan tema dan makna
• penerokaan media dan teknik
• pengolahan aspek komposisi
• pertimbangan estetik
• keaslian
• kemasan
Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manua
Rumusan Permasalahan Kajian
Soalan nombor 1 -merupakan soalan pengkaryaan, kehendak soalan adalah menghasilkan sebuah karya 2D atau 3D dengan menggunakan bahan bebas bertemakan, “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Soalan ini membolehkan calon membumbuat keputusan sendiri dalam pengolahan penghasilan. Kreativiti sangat penting dalam pengolahan karya. Seperti saya nyatakan di atas aspek penyelidikan dan kajian sangat penting bagi menampilkan sebuah karya yang baik. Calon perlu memecahkan persoalan dunia digital dan nilai kemanusian sebagai persembahan dalam sebuah karya. Sekiranya calon memilih catan maka bahan apakah yang sesuai untuk membuat persembahan karya dengan tema itu. Proses penyelidikan dan kajian dapat membantu calon menjawab persoalan ini.

PERMASALAHAN

Dunia teknologi teknologi digital dan Nilai kemanusiaan


KONSEP PEMECAHAN

Teknologi digital

• Telefon mudah alih
• Televesion
• Home teater
• MP3
• Komputer
• Dll

Nilai Kemanusiaan
• Pentingkan materialistik
• Keindividuan
• Senang bekomunikasi
• Gaya hidup
• dll KARYA

Catan
• Gaya impresiones
• Warna panas
• Pemlihan imej elektronik
• Unsur garisan
• Unsur garisan
• Harmoni- perulangan


Pengaruh
Ibrahim Hussien

Latar Belakang Haron MokhtarBibliografy

Biodata :-

Lahir di Simpang Lima , Sungai Besar, Selangor.
Berkahwin dan mempunyai 4 orang anak, 3 lelaki dan 1 perempuan. Isteri Shamsiah Hamjah, bertugas sebagai seorang Jururawat di Klinik Kesihatan Sungai Besar.

Pendidikan :-
1970 – 1975 SRK Simpang Lima, Sungai Besar, Selangor.
1976 – 1982 SMK Sungai Besar, Selangor.
1983 – 1987 B.A. In Fine Art, UiTM Shah Alam.
1987 – 1988 Dip. In Art Education, UiTM Shah Alam.

Pengalaman Pekerjaan :-

1989 – 1990 Mengajar di SMK Meradong, Sarikei, Sarawak.
1990 – 1994 Mengajar di SMB Chung Hua, Sibu, Sarawak.
1994 – 1998 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di SMK Telok
Gadong, Klang.
.
1998 – Sekarang Ketua Bidang Kemanusia SMKUngku Aziz,
Sabak Bernam.


Hadiah :-
Hadiah Utama Bakat Muda Sezaman, BSLN. (1987)
Hadiah Utama Pertandingan Melukis UiTM . (1988
Anugerah Khidmat Cemerlang ( Melintang ) KPM. (1996)
Hadiah Kedua Pertandingan Lanskap Selangor BSLSA.(2001)
Anugerah Khidmat Cemerlang Pendidikan JPNS.(2005
Saguhati MEKARCITRA 50 TAHUN KEMERDEKAAN (2007)

Pameran Perseorangan :-
Haron Mokhtar – Siri Kaseh Sayang Galeri Shah Alam.(1995)
Haron Mokhtar – In Pursuit Of Penang, The Artists’ Space,
Hotel Concorde Shah Alam.(1999)
Haron Mokhtar – Siri Atas Bawah Pusaka, Pelita Hati,
Bangsar, Kuala Lumpur.(2005)

Pameran Berkumpulan :-1986 – 2009
Menyertai banyak pameran dalam dan luar negara antaranya;

- Pameran Cat Air UiTM Shah Alam.
- Pameran akademik UiTM.
- Bakat Muda Sezaman BSLN.
- Pameran Kelantan Indah UiTM, Kelantan.
- Pameran Terbuka BSLN.
- Pameran Terbuka BSLSA.
- Pameran Lanskap, Museum Negeri Sarawak.
- Vision Art Show 10 Kia Peng Kuala Lumpur.
- Sketsa Daya Bumi KL.
- Tasik Chini, Australian High Commission KL.
- 5th Asean Youth Painting Workshop and Exhibition, NW
Singapore.
- Pahang Indah, Hotel Shangri-La KL.
- 30 Years Open Art Show, BSLN.
- Perdana III BSLN
-Tampannya Budi UKM
-Third International Art Expo Malaysia 2009Pameran berkumpulan dalam dan luar negera 1987-2009
- Artist Collection 10 Kia Peng KL.
- Asean Travelling Exhibition Malaysia, Brunei, Indonesia,
Singapore dan Thailand.
-ASEAMBANKERS Invitational Show, BSMay Bank KL.
- Langkawi Indah BSMay Bank KL.
-Flowers, Crafts and Paintings, Dewan Suarah Sibu, Sarawak.
- Pameran Lanskap Tradisi, Bintangor, Sarawak.
- Exhibition In Buenos Aires, Argentina.
- Men on Women MIM KL.
- Philip Morris Exhibition BSLN.
- Cultural Heritage BSMay Bank KL.
- Pameran Sukan Komenwel BSLSA.
-A. Samad Said , Pelita Hati , Bangsar.
- Pameran Warisan , Pelita Hati, Bangsar.
- Saksi BSLN

Sabtu, 16 Januari 2010

SUKATAN PELAJARAN TAHUNAN SENI VISUAL STPM 2010

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SENI VISUAL

TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2010

BULAN

MINGGU

TARIKH

TEMA/TAJUK

STRATEGI P&P

JANUARI

1

04-08

1. Pengenalan Sukatan

2. Teori Penghasilan

§ Pengertian Idea

§ Niat dan Tujuan

§ Cita-cita atau tujuan

§ Tipa Induk

3. Lukisan

§ Pengenalan Lukisan

§ Jenis-jenis lukisan

§ Media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

2

11-15

1) Sumber Idea

a) Media Masa

§ Media Elektronik

§ Media Cetak

b) Teknologi

§ Makanikal

§ Elektronik

c) Persekitaran

§ Semulajadi

§ Buatan Manusia

§ Fenomena

2) Lukisan

a) Aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan

3) Projek Penghasilan karya

· Penyerahan kertas soalan dan membincangkan tugasan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

3

18-22

1) Sumber Idea

d) Peristiwa

§ Semasa

§ Sejarah

e) Pengalaman

§ Peribadi

§ Sosial

2) Lukisan

b) Pengamatan terhadap

§ Permukaan

§ Keluasan dan Ketinggian

§ Jisim

3) Projek Penghasilan Karya

· Penentuan tajuk dan Tema

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

4

25-29

1) Pendekatan penjanaan idea

§ Peniruan,penorakaan,Temu bual,Pembacaan,Pemerhatian,

Eksperimentasi

2) Lukisan

c) Kedudukan objek

§ Melintang, Menegak,Sesendeng

3) Projek Penghasilan Karya

a) Kajian dan penyelidikan

b) Penulisan portfolia

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

FEBUARI

5

01-05

1) Penterjemahan idea

a) Permasalahan visual,

b) Perzahiran idea

c) Pemilihan bahan dan Teknik

d) Penghasilan karya sebenar

e) Kemasan

f) Persembahan dan Penilaian

2) Lukisan

c) Skala dan ukur Banding

3) Penyediaan Porfolio

a) Kajian dan penyelidikan

b) Penulisan portfolio

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6

08-12

· Program PMD

1) Pembentangan kertas kerja

2) Lukisan

§ Cahaya dan bayang

§ Cahaya dan bentuk

§ Cahaya dan suasana

3) Penyediaan Portfolio

a) Lakaran perkembangan idea

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

CUTI 1

7

14-19

CUTI TAHUN BARU CINA & CUTU BERGANTI

Bingkisan raya

8

22-26

TEORI SENI VISUAL

1) Apresiasi Seni Visual

1.1 Pengenalan Seni Visual

1.2 Bahasa Seni Visual

v Ulangkaji

2) Lukisan

c) Struktur

§ Strutur jelas

§ Struktur tidak jelas

3) Penyediaan Portfolio

§ Kajian dan Penyelidikan

§ Penulisan portfolio

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

MAC

9

01-05

1.3 Pendekatan Sejarah dan Kritikan Seni

Visual

a) Konsep dan kaedah sejarah seni visual

§ Pengolahan karya

2) Lukisan

c) Penggunaan bahan

§ Pensil, Charcoal,Oil pastels dl

3) Portfolio

§ Perkembangan sumber idea –

§ kajian tema

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

10

08-12

UJIAN SELARAS 1

CUTI 2

13-23

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Binkisan cuti

11

22-26

1) a) Konsep dan kaedah sejarah seni visual

§ Gaya penampilan

§ Period

§ Makna

2) Lukisan

d) Pengolahan teknik lukisan

3) Portfolio-Pemantauan 1

§ Lakaran Perkembangan sumber idea

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Akses Kendiri

5. ICT

6. Kajian masa

depan

12

29-02.04

1) b) Konsep dan kaedah kritikan seni

i) Pengertian Kritikan SV

ii) Tujuan Kritikan

iii) Kaedah Kritikan

2) Lukisan

§ Penggubahan

Wujudkan kesan Ruang

3) Porfolio

§ Lakaran Perkembangan idea

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

APRIL

13

05-09

1) iii) Kaedah kritikan seni visual

§ Pendekatan Jurnalis

§ Pendekatan Ilmiah

2) Penggubahan Lukisan

§ Suasana-panas,sejuk,tenteram,riang

3) Porfolio

§ Lakaran akhir

§ Kajian media

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

14

12-16

1) iii) Kaedah kritikan seni visual

§ Strategi- Diskripsi

Anilisis,intepretasi,pertimbangan

2) Lukisan

§ Aplikasi bahan dan pengolahan teknik lukisan

3) Portfolio

§ Pemilihan bahan, teknik dan percubaan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

15

19-23

2) Penggubahan Lukisan

§ Ciri-ciri dan sifat objek

3) Porfolio

§ Lakaran akhir

§ Kajian media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

16

26-30

1) Pembentangan Kertas kerja

3) ii) Hasil Karya

§ Kesesuaian tema yang dipilih

§ Kesesuaian media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. BCB

3. Forum

MEI

17

03-07

1) b) Peranan Seni Visual

§ Psikologi

2) Penggubahan Lukisan

§ Perbezaan ciri-ciri dan sifat objek

§ Keras dan Lembut

3) Projek penghasilan karya

§ Pendokumentasian proses pembentukan idea dan penterjemahan idea secara turutan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Kuliah

5. Kuiz

6. ICT

18

10-14

1) ii) Peranan Sosiologi dalam karya

seni

2) Penggubahan Lukisan

§ Set Gubahan 1

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pengolahan aspek Komposisi dalam gubahan

§ Kajian media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

19

17-21

1) Kaedah Menjawab dan skima

§ Bahagian A – struktur

§ Bahagian B – Esei

§ Bahagian C – Teori/praktikal

2) Lukisan

§ Pemilihan sudut pandang

3) Projek Penghasilan karya

§ Pertimbangan fungsi dan estetika

§ Penerokaan media dan teknik

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

20

24-28

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

JUN

21

31-04.06

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

05-20

CUTI PERTENGAN TAHUN 2010

Bingkisan cuti

22

21-25

1) Ulangkaji Kertas Jawapan

§ Teori Seni Visual

§ Lukisan

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pemantauan 2

§ Lakaran akhir

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

23

28-02.07

1) c) Pengalaman estetik ( Ulangkaji)

§ Pengalaman Langsung

§ Pengalaman Intelaktual

2) Lukisan

§ Set Gubahan 2

3) Projek Penghasilan Karya

§ Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3 Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

JULAI

24

05-09

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2003

2) Lukisan

§ Set Gubahan 2

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pemantauan 3

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

25

12-16

1) Ulangkaji soalan SV 2004

2) Lukisan

§ Set Gubahan 3

3) Projek Penghasilan Karya

§ Langkah-langkah Penghasilan

§ keaslian

Kemahiran

1. Kontekstual

2 Koperatif

3 ICT

26

19-23

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2005

2) Lukisan

§ Set Gubahan 3

3) Projek penghasilan karya

· Pengolahan aspek komposisi,pertimbangan aestetik dan fungsi

· Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

27

26-30

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2006

2) Lukisan

· Pewujudan kesan ruang

3) Projek Penghasilan Karya

· Pengolahan aspek komposisi,pertimbangan aestitik dan fungsi

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

6. Kajian masa

depan

OGOS

28

92-06

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2007

2) Lukisan

· Pewujudan kesan ruang

3) Projek Penghasilan Karya

· Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

29

09-13

1) Ulangkaji Set Soalan SV 2008

2) Lukisan

· Pewujudan Kesan Suasana

3) Projek Penghasian Karya

· Keaslian

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

30

16-20

1) Ulangkaji set soalan 2008

2) Lukisan

§ Ciri-ciri dan sifat objek

3) Projek Penghasilan Karya

§ Rujukan, maklumat dan sisipan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

31

23-27

1) Ulangkaji set soalan 2009

2) Lukisan

§ Latih Tubi Bentuk dan kedudukan objek

3) Projek npenghasilan Karya

§ Kemasan dan persembahan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

32

30-03.09

1) Ulang kaji dan latih tubi

§ Apreasiasi Seni Visual

§ Bahasa Seni Visual

§ Makna/Fungsi/Konteks

2) Lukisan

§ Latih tubi Struktur, skala,dan kadar banding

§ Latih tubi Penggunaan bahan dan Pengolahan teknik Lukisan

3) Projek Penghasilan Karya

§ Kemasan dan persembahan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

06-10

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 11 & CUTI HARI RAYA

Bingkisan cuti

SEPTEMBER

33

13-17

1) Ulangkaji dan Latih tubi

§ Bahasa Seni Visual

§ Teori Penghasilan

§ Peranan Seni Visual

§ Pengalaman Estetik

2) Lukisan

§ Latih tubi Pencahayaan Latih tubi-Pewujudan kesan ruang

3) Projek Penghasilan Karya-Pameran

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Pembelajaran

Masteri

4. Koperatif

5. ICT

34

20-24

PEPERIKSAAN PERCUABAAN STPM

3) Projek Penghasilan Karya

§ Pembungkusan

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

35

27-01.10

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

3) Projek Penghasilan Karya

§ Penghantaran ke MPM

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

OKTOBER

36

04-08

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

37

11-15

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

38

18-22

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

39

25-29

1) Ulangkaji dan Latih tubi

§ Kertan Jawapan dan Skima

2) Lukisan

§ Kertas jawaapan

Kemahiran

1. BCB

2. Akses Kendiri

NOVEMBER

40

01-05

1) Ulangkaji dan Latih tubi

§ Pendekatan Sejarah dan kritikan Seni Visual

2) Penggubahan Lukisan

§ Pewujudan kes ruang

§ Pewujudan Kesan Suasana

§ Ciri-ciri dan sifat objek

Kemahiran

1.BCB

2. Pembelajaran

Masteri

3. Koperatif

4. ICT

41

08-12

1) Ulangkaji Teori Penghasilan

§ Pembentukan idea

§ Pendekatan Penjanaan idea

§ Penterjemahan idea

2) Penggubahan Lukisan

§ Pewujudan kesan ruang

§ Pewujudan Kesan Suasana

§ Ciri-ciri dan sifat objek

Kemahiran

1. KBKK

2. Kontekstual

3. Koperatif

42

15-19

ULANGKAJI BERKUMPULAN

§ Mentor-menti

Kemahiran

1. BCB

2 Akses Kendiri

CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA(17-18)

CUTI AKHIR TAHUN (20.11-01.01.2011)

Disediakan oleh:

HARON MOKHTAR

SMK UNGKU AZIZ,SABAK BERNAM

wacana seni

 
Copyright 2009 HoMeStaY iN GaLLery. Powered by Blogger Blogger Templates create by Deluxe Templates. WP by Masterplan